مرکز رشد چابهار
سه شنبه 1 مهر 1399
L
مركز رشد چابهار
آدرس: چابهار منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، تراس بهشت، دانشگاه بین المللی چابهار، مرکز رشد واحد های فناور
تلفن: 35314730-054
فاکس: 35314729-054
کدپستی:73711-99717