مرکز رشد چابهار
یکشنبه 2 آبان 1400

خانه حسابداری دادگر منطقه ازاد چابهار

خانه حسابداری دادگر
نام مدیر عامل: الیاس شه بخش
زمینه فعالیت: آموزش و ارائه خدمات حسابداری 
ایده محوری:  آموزش حسابداری و ارائه خدمات حسابداری

اطلاعات تماس:
09158418691
e.shahbakhsh@gmail.com