مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400

شرکت بهشت مشرق زمین

 مدیر عامل: مریم ارباب زهی
زمینه فعالیت:گیاهان دارویی و گسترش و فرآوری گیاهان بومی
ایده محوری: کشت و فراوری و ترویج گیاهان بومی و دارویی
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
9157464270
m.arbabzehi@yaho.com :ایمیل