مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400

شرکت زیست فناوران

 نام مدیر عامل: هادی الهی
زمینه فعالیت: ارائه خدمات آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی
ایده محوری: علوم آزمایشگاهی
معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
9155450782
fnaseri55@gmail.comایمیل