مرکز رشد چابهار
پنجشنبه 30 دی 1400

شرکت تعاونی گردشگری ساحل مرجان

نام مدیر عامل: اقبال سوپک
زمینه فعالیت: گردشگری با تجاری سازی ایده های شرکت های مستقر در مرکز رشد
ایده محوری: 

معرفی کوتاه:


اطلاعات تماس:
09159533169
ghani316900@gmail.com