مرکز رشد چابهار
جمعه 20 تیر 1399

ناراتیس منطقه ازاد چابهار

ناراتیس
نام مدیر عامل: مریم رزاقی
زمینه فعالیت: تولید نمایشگر سطح مایع مخازن
ایده محوری: 

اطلاعات تماس:
09359933187
razzaghi_ma85@yahoo.com