خدمات و حمایت‌ها

خدمات و حمایت‌ها

فضای کار اشتراکی

فضای مناسب کار، جلسات، همفکری، آموزش و تفریح

شبکه سازی

رویدادهای ماهانه، جلسات راهبردی و معرفی

خدمات IT

طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و دیگر فناوری‌های مورد نیاز

منتورینگ

استراتژی کسب و کار، حقوقی، مالی و بازاریابی