شرایط پذیرش

شرایط پذیرش

۱- داشتن ایده

۲- بیزنس پلن (طرح اولیه به صورت نوشتاری که دارای چشم انداز مالی از بیزنس مورد نظر باشد)

3- تیم کاری مدون

۴- حضور حداقل دو نفر از تیم در چابهار