فرآیند پذیرش

فرآیند پذیرش

1- ارسال درخواست:

 • معرفی ایده محوری و محصول نهایی
 • معرفی اعضای تیم
 • مشحصات شرکت (در صورت ثبت)

۲- بررسی درخواست

۳- ارسال فیلم (۳ دقیقه) و یا متن:

 • بیان نیاز بازار
 • مدل کسب وکار
 • خلاصه‌ای از مطالعات بازار
 • بیان سوابق و اعضای تیم
 • مشخصات محصول

۴- بررسی فیلم یا متن و برگزاری مصاحبه حضوری:

 • ارزیابی توانمندی‌های تیم
 • ارزیابی مدل کسب و کار

۵- ارسال طرح کسب و کار:

 • در قالب فرم ارسالی مرکز
 • معرفی محصول
 • مطالعات بازار
 • برنامه اجرایی و مالی

 

۶- ارزیابی و مشاوره طرح کسب و کار:

 • ارزیابی طرح کسب و کار
 • ارائه مشاوره برای بهبود طرحو اصلاح ایرادات

 

۷- اصلاح طرح کسب و کار:

 • اصلاح طرح بر أساس بازخوردها
 • ارسال طرح نهایی به مرکز

 

۸- حضور آزمایشی:

 • به مدت دو ماه

 

۹- ارسال مدارک استقرار

 • مدارک
 • تدوین برنامه کاری یک ساله

 

۱۰- عقد قرارداد استقرار و پیش شتابدهی

 • تکمیل پرونده استقرار
 • ارزیابی برنامه کاری
 • امضای قرارداد استقرار
 • تحویل فضای کاری